หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
สินค้า OTOP คุณภาพดี
ผลิตภัณฑ์ชั้นดีจากฝีมือของชาวตำบลหัวเสือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
พร้อมมุ่งเน้นและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
1
2
3
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4686 สิ่งที่ส่งมาด้วย 31 มี.ค. 2566
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/4690-4736 สิ่งที่ส่งมาด้วย 31 มี.ค. 2566
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4594-4669 สิ่งที่ส่งมาด้วย 31 มี.ค. 2566
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว1383 31 มี.ค. 2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1378 31 มี.ค. 2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1425 สิ่งที่ส่งมาด้วย 31 มี.ค. 2566
การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382 31 มี.ค. 2566
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว69 31 มี.ค. 2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1381 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย 31 มี.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ ฝ่าวิกฤตสุขภาพจากปฏิบัติการระดับพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1380 31 มี.ค. 2566
รวบรวมปัญหาอุุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1776 30 มี.ค. 2566
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.2/ว1277 สิ่งที่ส่งมาด้วย 30 มี.ค. 2566
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว2412 30 มี.ค. 2566
การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1364 30 มี.ค. 2566
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 กค. มท 0803.4/ว1370 30 มี.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1331 30 มี.ค. 2566
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว1336 29 มี.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 29 มี.ค. 2566
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1333 สิ่งที่ส่งมาด้วย 29 มี.ค. 2566
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1317 สิ่งที่ส่งมาด้วย 29 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร : 054-019-711 โทรสาร : 054-019-711
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
  จำนวนผู้เข้าชม 5,606,678 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-019-711