หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.huasuea.go.th/orgc... เข้าหน้าเวปไซต์หลัก
1. เลือก ข้อมูลหน่วยงาน
2. เลือก โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.huasuea.go.th/boar... https://www.huasuea.go.th/staf... 1. เลือก บุคลากร
2. เลือก คณะผู้บริหาร (URL 1) และ หัวหน้าส่วนราชการ (URL 2)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.huasuea.go.th/home https://www.huasuea.go.th/proj... https://www.huasuea.go.th/proj... เลือก ข้อมูลหน่วยงาน ในหน้าเวปไซต์หลัก (URL 1)
1. เลือก อำนาจหน้าที่ (URL 2)
2. เลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่ของอบต. จะปรากฎข้อมูลใน (URL 3)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.huasuea.go.th/proj... https://www.huasuea.go.th/proj... https://www.huasuea.go.th/proj... แผนยุทธศาสตร์สามารถเข้าได้ ดังนี้
1. หน้าเวปไซต์หลัก--แผน--แผนอื่นๆ (URL 1)
2. หน้าเวปไซต์หลัก--แผน--แผนพัฒนาท้องถิ่น (URL 2)
3. หน้าเวปไซต์หลัก--แผน--ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (URL 3)
โดยแต่ละ URL สามารถเลือกหัวข้อเพื่อดูข้อมูลต่างๆได้
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.huasuea.go.th/cont...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.huasuea.go.th/law.... https://www.huasuea.go.th/law_... https://www.huasuea.go.th/law_... https://www.huasuea.go.th/proj...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.huasuea.go.th/home https://www.huasuea.go.th/news... https://www.huasuea.go.th/news... https://www.huasuea.go.th/news... ข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าดูได้ 2 ทาง ได้แก่
1. จากหน้าเวปไซต์หลัก โดยเลื่อนลงมาจะพบหัวข้อ กิจกรรม หรือข่าวสารในตำบล  
2. จากเมนู ข่าวสาร บนหน้าเวปไซต์หลัก จากนั้นจะมีตัวเลือกข่าวสารต่างๆ แต่ละประเภท ซึ่งสามารถเลือกเข้าดูข้อมูลได้
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.huasuea.go.th/webb... 1. เว๊ปไซต์หลัก
2. เลือก บริการประชาชน--กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.huasuea.go.th/home https://www.huasuea.go.th/cont... facebook ของหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ 2 ช่องทาง คือ
1. หน้าเวปไซต์หลัก จะปรากฎ pop up facebook มุมบนขวามือ ซึ่งสามารถกดลิงค์เข้าไป facebook ของหน่วยงานได้
2. เข้าหน้าเวปไซต์หลัก เลือก ข้อมูลหน่วยงาน-ติดต่อ จะปรากฎเมนู facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ปรากฎอยู่ สามารถกดเมนูเชื่อมต่อไปยัง facebook หน่วยงานได้
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.huasuea.go.th/webs... 1. หน้าเวปไซต์หลัก
2. เลื่อนมาล่างสุด จะพบแถบสีฟ้าที่มีตัวอักษร รับเรื่องร้องเรียน กระพริบอยู่
3. เลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5